Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Oferta w trybie art. 19a″

Mysłakowice, 31 stycznia 2018 14:07

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Tradycje wielkanocne na lnianym obrusie”.

W dniu 29.01.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Kółko Rolnicze w Mysłakowicach na realizację zadania w sferze podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Tradycje wielkanocne na lnianym obrusie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 08.02.2018 r.

ogłoszenie

oferta

formularz