Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Konsultacje społeczne w sprawie podziału Gminy Mysłakowice na okręgi wyborcze″

Mysłakowice, 8 marca 2018 12:25

Wójt Gminy Mysłakowice przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mysłakowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Rada Gminy Mysłakowice zobowiązana jest do dokonania podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mysłakowice w terminie do dnia 1 kwietnia 2018 roku.
Zgodnie z art. 418 par. 1 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2017r., poz. 15 t.j.), w każdym okręgu wyborczym, w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców wybiera się 1 radnego, a liczba radnych w wyborach do Rady Gminy Mysłakowice wynosi 15.
Zaproponowany w projekcie uchwały podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, zawiera niewielkie zmiany w stosunku do obecnego podziału. Ingerencja w okręgi wyborcze związana jest ze zmianą nazw ulic, nadaniem nowych nazw ulic i numerów nieruchomości. Wprowadzone zmiany nie wpływają na zmianę granic obowiązujących okręgów wyborczych.
Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie propozycji, uwag i opinii. Proszę o przedstawienie propozycji do projektu uchwały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres sekretariat@myslakowice.pl lub bezpośrednio na sekretariat Urzędu Gminy.
Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mysłakowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mysłakowice ul. Szkolna 5.

projekt uchwały