Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Zakaz wypalania traw″

Janowice Wielkie, 5 kwietnia 2018 07:41

Akcja informacyjna
ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wiosna jest okresem, w którym każdego roku pojawia się problem wypalania traw. Ogień stanowi ogromne zagrożenie dla życia roślin, zwierząt i ludzi oraz wpływa niekorzystnie na całość środowiska przyrodniczego. W płomieniach giną pospolite gatunki zwierząt, a także wiele cennych gatunków chronionych, a niekontrolowane wypalanie jest także zagrożeniem dla mienia i życia ludzkiego.


Wypalanie traw prowadzi do:

  • ponoszenia dużych kosztów licznych interwencji straży pożarnej, które mogłyby być przeznaczone na inne cele
  • zagrożenia życia i mienia ludzkiego poprzez niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia i straty materialne z tego tytułu
  • niszczenia roślin i zabijania zwierząt - przez ogień i wysoką temperaturę, ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym objętych ochroną prawną oraz miejsca ich występowania i rozwoju.


Wypalając trawy i nieużytki rolne łamiesz prawo!


Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw:


USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016, poz. 2134 z późn. zm.)
Art. 124

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Art. 131, pkt 12

„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska
lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.


USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017, poz. 788)

Art. 30, pkt 3
„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu,
zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności
rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia,
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Art. 163
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich
rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Art. 164
„Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
Opracowane: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

Opracowane: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra