Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Transmisja Sesji Rady Gminy″

Jeżów Sudecki, 19 listopada 2018 18:30

NAZYWONa  podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki,  która odbędzie się dnia 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy –Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

Program Sesji:

1.Otwarcie Sesji:

a/ stwierdzenie kworum,

b/ wybór protokolanta,

c/ wyłożenie protokołu XLII i I  Sesji Rady Gminy.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jeżów Sudecki w roku  szkolnym 2017/2018 – Sekretarz Gminy Ewa Nidzgorska.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmian w Budżecie  Gminy  na 2018 rok,

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok,

c/ wskazania Wiceprzewodniczącego Rady wykonującego czynności związane z podróżą  służbową Przewodniczącego Rady oraz określenia stawek zwrotu kosztów przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy,

d/ zakresów działania stałych komisji Rady Gminy,

e/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

f/ wyznaczenia przedstawiciela Gminy Jeżów Sudecki do Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich.

 4. Prezentacja projektu uchwały budżetowej na 2019 rok – Skarbnik Gminy – p. Marta Kędziorek.

 5.Informacja Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy o pracach między sesjami.

 6.Interpelacje i zapytania radnych.

 7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XLII i I  Sesji Rady Gminy.

 8.Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

                              
Przewodniczący  Rady Gminy Wacław Lesik