Szukaj w

Wszędzie
Obiektach
Wydarzeniach
Artykułach
Galeriach

Zaawansowane

Tylko ze zdjęciem
Szukaj także w opisach

Kategoria

″Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa "Śnieżka" na lata 2019-2028″

k.tecza, 21 lutego 2019 10:50

W piątek 15 lutego 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza. Było to ostatnie z cyklu spotkań mających na celu zatwierdzenie Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa „Śnieżka” na lata 2019-2028.
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób zajmujących się tą tematyką. Plan zagospodarowania lasu jest bowiem bardzo ważną sprawą. Bez niego praktycznie nie może funkcjonować dana jednostka Lasów Państwowych. Oczywiście chodzi o funkcjonowanie prawidłowe.
Na naradę zaproszono nie tylko osoby zajmujące się tą tematyka zawodowo ale także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których tereny pokrywają się z terenami lasów, a także przedstawicieli stowarzyszeń czy instytucji działających na tych terenach. Bo przecież gospodarka leśna to nie tylko prawidłowa eksploatacja surowców jakie zapewnia las, ale także sprawy ochrony zarówno zasobów roślinnych jak i zwierzęcych, to także sprawy przebiegu i utrzymania dróg czy szlaków turystycznych. Pod uwagę należy także wziąć punkty widokowe, obszary chronione różnymi aktami prawnymi, zasady komunikacji itp.
Do tego trzeba pamiętać, że Lasy Państwowe prowadzą na tych terenach normalną gospodarkę leśną polegającą m. in. na pozyskiwaniu drewna. Dlatego też co kilkadziesiąt lat, kiedy drzewa osiągają wiek rębny, następują wielkie wycinki, czego zdaje się nie wszyscy potrafią zrozumieć. Oczywiście Lasy prowadzą nasadzenia na terenach pozbawionych zalesienia, jednak te muszą spokojnie „dojrzewać” przez kilkadziesiąt lat. Lasy muszą także uwzględniać proponowane obszary ochrony dotyczące konkretnych roślin chronionych na konkretnych obszarach. W ostatnich czasach lasy muszą także podejmować działania polegające na turystycznym wykorzystaniu ich zasobów. Na udostępnianiu poprzez budowę nowych punktów widokowych terenów cennych krajobrazowo. Muszą także uwzględniać coraz bardziej rozwijającą się turystykę konną czy rowerową, a także zimową. Mamy przecież coraz więcej zimowych tras biegowych, których przebieg często wchodzi w kolizję z istniejącymi od lat szlakami pieszymi. Pojawiający się konflikt interesów powoduje wiele napięć. Dlatego należałoby w końcu jakoś unormować te sprawy.
Na terenach Nadleśnictwa „Śnieżka” działają inne jednostki zajmujące się ochroną przyrody, choćby Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Dlatego Lasy Państwowe muszą uwzględniać w swoich działaniach współpracę z takimi jednostkami. Plan urządzenia lasu na kolejne dziesięć lat został przygotowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Zawiera on takie dane jak: - przestrzenne usytuowanie Nadleśnictwa „Śnieżka” - charakterystykę przyrodniczych warunków produkcji leśnej - charakterystykę ekonomicznych warunków produkcji leśnej - charakterystykę stanu lasu i zasobów leśnych - wyniki analizy gospodarki leśnej w minionym okresie - opis przyjętych zasad określania zadań gospodarczych dla Nadleśnictwa - program ochrony przyrody - prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego. Sam dokument to kilkaset stron specjalistycznego tekstu, który należy czytać ze zrozumieniem.
Dla nas jednak, przeciętnych użytkowników terenów leśnych, ważnym jest to, że plan zawiera nie tylko zadania co do pozysku korzyści z lasu, ale także zakłada jego odnowę i konserwację, tak by na koniec dziesięciolecia tereny leśne wciąż cieszyły nasze oko, umożliwiały nam spacery, zbieranie runa leśnego, podziwianie pięknych krajobrazów i cieszenie się widokiem biegającej tu zwierzyny.